top of page
obchodní podmínky

Obchodní podmínky – https://www.yogaforhockey.eu/

Prodej online kurzů a videí


 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového kurzu nebo videa dle výběru zákazníka (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.yogaforhockey.eu/ vyplněním a odesláním objednávky.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Irena Andrýsková a garant Jan Andrýsek, Kroměříž
e-mail: contact@yogaforhockey.eu,

 

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

2.1    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti
        vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.2    Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím
        osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu
        koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
        V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou
        pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2.3     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje
        uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v         

         uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. O zrušení uživatelského účtu musí     

         uživatel zažádat písemně e-mailem prodávajícího, který tak neprodleně učiní.

2.4    OBJEDNÁVKA

2.4.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.yogaforhockey.eu/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.yogaforhockey.eu/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.yogaforhockey.eu/ obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2.4.2 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.3 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2..4..4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.4.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


 

3. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD 
 

3.1    Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.yogaforhockey.eu/ najdete cenu celkové objednávky.
3.2    Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která
        slouží jako doklad o zakoupení produktů.
3.3    Způsob a forma platby
        3.3.1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti STRIPE., která poskytuje zabezpečenou
        technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k
        elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti WIX.com

         3.3.2 Možnosti plateb: Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

3.4    Forma platby: Platba je možná jen jednorázově, platba na splátky není možná. Jednorázová platba za tréninkový plán bude
        kupujícímu opět připomenuta před vypršením platnosti plánu.

3.5    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží
        ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.6    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu
        u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.7    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8   Prodávající disponuje možností upravovat ceny a obsah svých služeb, stejně tak i délky jejich trvání a to i bez souhlasu     

        kupujícího. Zejména při změně obsahu tréninkových plánů. Změny cen se dotknou až nově zakoupených tréninkových plánů,

        současným plánům automaticky doběhne doba jejich trvání beze změny, obsah se může lišit. 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

4.1     Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, klient uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán           před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na     

         odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

4.2    Členství, na jehož základě je kupujícímu přístupný obsah zvoleného tréninkového plánu, je možné zrušit vyplněním
        formuláře v klientské sekci. Na základě této žádosti odeslané minimálně 7 dní před vypršením plánu provede prodávající
        zrušení členství manuálně za předpokladu, že tuto možnost nadále nenabízí provozovatel webu Wix.com, v takovém případě
        možnost zrušit členství náleží přímo kupujícímu.

4.3    Zrušené členství je platné ještě po celý den, kdy bylo zrušeno.

4.4    Částka za předčasně ukončený plán je nevratná.

4.5    Platba za nákup reklamních předmětů, zboží, je vratná do 14 dnů od doručení, dle platných právních předpisů ČR po té, co je             zboží bez vad a v původním stavu řádně doručeno na náklady kupujícího zpět prodávajícímu.

5. OSN   -  ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

  1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

  2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být
   zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

  3. ODPOVĚDNOST 

   1. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a souhlasu.

  4. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

   1. Vstupem do kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z těchto Předmětů a úspěchy či neúspěchy z nich plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

   2. Veškeré informace v jednotlivých videích a kurzech vycházejí pouze z vlastních zkušeností autora. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto Jan Andrýsek není zodpovědný za rozhodnutí nebo činy plynoucích z těchto doporučení.

   3. Každý zákazník, který si koupí některý ze vzdělávacích kurzů a videí, je plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Poskytovatel tímto nezaručuje kupujícímu úspěch. Dále poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací z těchto vzdělávacích kurzů a videí.

   4. V případě nejasností či změněném zdravotním stavu konzultujte svou schopnost provádět dané úkony se svým lékařem. Lidově řečeno, jednejte ve svém nejlepším vědomí a svědomí a pokud máte úraz, např. zlomenou nohu, tak prostě necvičte a vyčkejte, až váš zdravotní stav bude způsobilý k vykonávání pohybové aktivity.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmeno j  NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy contact@yogaforhockey.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem třída Kapitána Jaroše 1924/5, 602 00 Brno, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

    

 7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


 8.  

  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

    

 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   

  1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

bottom of page